آزمایشگاه جامع

تعداد بازدید:۲۷۱۵

آزمایشگاه جامع

- انکوباتور WIG-50

- ست کامل فیلتراسیون (۴۷ میلی)

- فریزر درایر

- آون (۵۵ L )

- الکتروفورز افقی

- سانتریفوژ یخچال دار IPK-15

- سیستم کروماتوگرافی Biologic Dueflow

- بلاتینگ مدل Minitram blot

- الکتروفورز با تانک و منبع

- انکوباتور شیکر SI-400

- چمبر هیبریداسیون (آون هیبریدی)

- میکروسانتریفوژ دیجیتال Beckman

- PCR گرادیان Techne

- اسپکتروفتومتر UV-VIS (1800)

- Real Time PCR

- هات پلیت استیرر دیجیتالی

- هموژنایزر دیجیتال

- ژل داک

- سانتریفوژ یخچال دار Sigma 3k30

- فریزر ۸۵- درجه GTLV150

- لامینار فلور GTLVC2

- اتوکلا و

- آب خالص ساز

- یخ ساز

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۴۰۰