آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۴۷۰۳

مرکز تحقیقات علوم و فناوری زیستی در حال حاضر دارای آزمایشگاه های زیر می باشد:

۱- آزمایشگاه جامع

۲- آزمایشگاه بیوفیزیک

۳- آزمایشگاه فیتوشیمی

۴- آزمایشگاه زمین شناسی

۵- آزمایشگاه عمومی

۶- اتاق بیوفیزیک محاسباتی و طراحی دارو

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۴۰۰